Vær med til at skabe Fællesskab
Som leder er du med til at gøre Spejdernes Lejr 2022 til en fantastisk oplevelse for tusindvis af spejdere.

Leder

Senest opdateret 4. august 2022

Lederne på SL2022 er ikke bare med til at give tusindvis af spejdere en oplevelse for livet. I har også selv mulighed for at få en oplevelse med nye eller gamle venner, blive klogere og mærke oplevelsen af at være med i et stærkt fællesskab. 

Vi vil løbende opdatere denne side med vigtig information efterhånden som materialet bliver klart. Skulle du alligevel mangle noget information efter du har kigget på denne side, anbefaler vi dig at kigge i vores Informationspakker. Du kan også kontakte lejrens frivillige Informationscenter på info@sl2022.dk.

Informationspakker for Spejdernes Lejr 2022

Rettelse: Vi gør opmærksom på, at der desværre er kommet en forkert oplysning med i informationspakke 2. Det drejer sig om lejrdøgnet, som korrekt regnes fra aftensmad til frokost og IKKE frokost til morgenmad. Vi gør yderligere opmærksom på, at prisen der står opgivet i informationspakke 2 for spejdere under 6 år ikke inkluderer fællestransport.

Spejderleder og frivillig på SL2022?

Hvis du skal afsted med din gruppe og også har lyst til at være frivillige på Spejdernes Lejr, så er der også mulighed for at blive en del af de lejrfrivillige. Det kræver blot, at vi har indhentet en børneattest på dig, som du kan gøre her. Det er helt uforpligtende at skrive sig op, og det vil hjælpe os alle på lejren, hvis du som leder får ekstra tid og har lyst. 

Tilmelding og betaling

Frem til 31. maj vil du stadig kunne foretage ændringer i gruppens tilmelding, men hvis I bliver mindre end først tilmeldt, så kan man få refunderet 50 procent af betalingen grundet allerede afholdte udgifter til lejren. Lejrfrivillige kan tilmeldes i hele perioden op til lejren.

Klik her for gruppetilmelding

Klik her for vejledninger til gruppetilmeldingen

 

Betaling

Alle grupper får tilsendt en faktura i starten af maj måned. Vi sender en opfølgende faktura i august måned efter lejren, hvor vi justerer for eventuelle ændringer i deltagerantal og lign. Fakturaen har en betalingsfrist på 14 dage. 

Har du opdaget en fejl i jeres faktura? 

Hvis du har opdaget en fejl i jeres første faktura, f.eks. at en fødselsdato er registreret forkert, skal du skrive til tilmelding@sl2022.dk med den ændring du mener der skal ske, f.eks. navn og fødselsdato. 
Vi sender en opfølgende faktura efter lejren, hvor vi bl.a. regulerer for lejrfrivillige, og andre ændringer I foretager efter 1. maj. 

Lejrplads

Gruppernes lejrpladser er gruppernes ”hjem” på Spejdernes Lejr 2022. Lejrene kan indrettes vidt forskelligt alt efter gruppernes størrelse, aldersinddelinger, historie, traditioner og idérammer. På lejrpladsen indretter I jeres “hjem” og i menuen nedenfor kan I læse mere om, hvordan I affaldssorterer korrekt og hvordan vi værner om naturen på lejrpladsen og i hele Hedeland Naturpark. 

Du kan også læse hvilke regler der skal overholdes, hvilke byggerier der kan etableres uden forudgående tilladelse, og hvilke byggerier der skal sagsbehandles, inden grupperne kan få tilladelse til at bygge det. Der er intet ønske om at begrænse grupper i deres muligheder for at sætte deres helt eget præg på netop deres lejrplads, men derimod et ønske om at sikre, at grupperne har en viden om, hvad Spejdernes Lejr 2022 og myndighederne forventer af lejrpladsens indretning. 

Du kan finde et kort over lejren her.

Regler for opsætning af patruljetelte (telte med sovepladser)
 • Spejdertelte til overnatning kan opstilles i klynger. Max otte telte i hver klynge. 
 • Mellem telt-klynger skal der være mindst to meter fra barbun til bardun. 
 • Hvis der i klyngen er opstillet telte af tipi/laavu-konstruktion, skal afstanden til de omkringliggende klynger være så stor, at dele fra teltene ikke kan ramme de omkring-liggende klynger, hvis tipi/laavu konstruktionen vælter. Afstanden skal dog altid være mindst to meter fra bardun til bardun. 
 • Der skal være mindst tre meter fra telte til bålpladser, herunder også gammelmand-sild og andre bålindretninger. Afstanden skal måles fra kanten af bålstedet (indersi-den af en evt. kantsikring af f.eks. træ eller sten) til den nærmeste del af teltet (bardun, teltdug eller stang). 
Regler for opsætning af forsamlingstelte/mastesejl
 • Afstanden til de omkringliggende telt-klynger skal være så stor, at dele fra konstruktionen ikke kan ramme de omkringliggende klynger, hvis konstruktionen vælter. Afstanden skal dog altid være mindst 2 meter fra bardun til bardun. 
 • Hvis teltet er større end 100 m2, skal det godkendes af myndighederne, via lejrens beredskab. Dette gælder også for Mastesejl.
Regler for opsætning af raftebyggerier
 • Raftebyggerier under fire meters højde, hvor der ikke er planlagt personophold i over to meters højde, kan opføres uden tilladelse. Det vil sige spiseborde, ind- gangs-portaler, trefødder til ophæng osv. 
 • Raftebyggerier over fire meters højde skal godkendes af myndighederne, via lejrens beredskab (undtagen flagstænger og andre enkeltstående master). 
 • Raftebyggerier med planlagt personophold i over to meters højde skal godkendes af myndighederne, via lejrens beredskab. 
 • Raftebyggerier med planlagt personophold i over én meters højde, hvor der skal overnattes, skal godkendes af myndighederne, via lejrens beredskab. 
 • Flagstænger og andre enkeltstående master graves 1/8 af højden i jorden, dog mindst 0,5 meter. 
 • Besnøringer på raftebygerier skal udføres efter god spejdermæssig skik. Ved kon-struktioner, hvor der kan være fare for, at konstruktionen vælter ved kraftig vind (ku-ling og derover), skal de bærende rafter være gravet ned eller fastgjort til kraftige pløkke forankret i jorden. 
 • Ved kraftig vind skal evt. overdækning af spisebordet o.lign. sikres eller nedtages. 
Regler for etablering af bålpladser, inkl. forhøjede bålpladser og gasblus
 • Bålpladser etableres i overensstemmelse med god spejdermæssig skik. 
 • Der oprettes barriere mellem bål og græs. Dette kan gøres med rafter, jord eller ved at bålet er løftet væk fra græsset (forhøjet bålplads også kaldet gammelmands ild). 
 • Ved brug af gasblus skal brænderen placeres på ikke brændbart materiale i en stør-relse, der er dimensioneret efter gasblussets størrelse. Der må opbevares én gasfla-ske i tilknytning til hvert gasblus. Gasflasken må maksimalt være på 11 kg. Gasflasker skal opbevares stående. 
 • Der må opbevares én ekstra gasflaske på maksimalt 11 kg, på hver lejrplads. Over-skydende gasflasker skal opbevares på en anden lokalitet, efter beredskabets anvis-ninger. Ekstra gas vil kunne købes på lejren. 
 • Hvis der benyttes både gas og bål på lejrpladsen, skal den indbyrdes afstand mellem disse være minimum tre meter. 
Regler for opsætning af brandslukningsudstyr
 • Ved hvert overnatningstelt placeres en brandspand på minimum ti liter. Spanden skal være fyldt med vand. 
 • Ved hver bålplads placeres en brandspand på minimum ti liter. Spanden skal være fyldt med vand. 
 • På lejrpladsen placeres et godkendt håndsprøjtebatteri med vandfyldt tank og reser-vedunk. 
 • Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og være let tilgængeligt.
 • Det er gruppens eget ansvar at medbringe reglementeret brandslukningsudstyr. 

På lejrpladsen placeres et godkendt håndsprøjtebatteri eller trykvandsslukkere (minimum 9 kg). Hvis der anvendes håndsprøjtebatteri, skal vandtanken være fyldt. Hvis disse erstattes med en stor havesprøjte, skal denne være synligt markeret med Brandmateriel og suppleret med fyldt vanddunk eller brandspand, således, at der minimum er 10 liter vand til rådighed.

Gravning af fedtfælder

Hedeland Naturpark er et område, som tidligere har været brugt til grusgravning, efter gletcherne skabte kæmpe gruslag. Disse lag lå førhen under noget ler, som også rensede det vand, som sivede ned igennem til grundvandet. Da man begyndte at grave grus, var man nødt til at fjerne denne ler for at komme ned til gruset. Det har gjort, at det vand der nu siver ned, ikke bliver lige så godt renset som det gjorde, før man gravede. 
 
Grundvandet i Hedeland Naturpark ligger meget tæt på overfladen. Flintesø i midten er en sø, der har direkte kontakt til grundvandet. Dette betyder, at vi som spejdere bliver nødt til at passe ekstra godt på vores omgivelser på denne lejr. 
 
Fedtfælder skal derfor graves med så lille en dybde som muligt, og højst 40 cm (ca. 1,5 spadestik) dybe, på den måde har jorden bedst mulighed for at filtrere opvaskevandet, inden det når grundvandet. Det sårbare grundvand er også grunden til, at vi kun må benytte opvaskemiddel som er Svanemærket og/eller har EU-blomsten, da disse opvaskemidler har de mindste påvirkninger på miljøet. 
 
Spejdergrupperne skal ligeledes være opmærksomme på, at fast materiale ikke må havne i fedtfælden, men skal sorteres som madaffald. Skulle det ske, at der kommer lidt madaffald ned i fedtfælden, skal det tages op igen. Grupperne kan med fordel sætte et finmasket net over fedtfælden til at indfange madaffaldet. 

Få tilskud til lejrpladslejen

Forventet lejrpladsleje for Spejdernes Lejr 2022 

Folkeoplysningsloven gør det muligt for grupperne at søge tilskud til lejrpladslejen hos kommunen. Reglerne varierer fra kommune til kommune, og det er værd at undersøge, hvordan det ser ud hos jer.

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte kommunen, som kan hjælpe dig videre.
Vi har beregnet den forventede lejrpladsleje pr. døgn på basis af det godkendte budget for lejren samt Samrådsorganisationernes vejledning til beregning af lejrpladsleje ved landslejre:

 • 0 kroner for 0 til 2-årige
 • 69 kroner for 3 til 5-årige
 • 206 kroner for 6 til 99-årige

Efter lejren opgør vi den endelige pladsleje, når lejr-regnskabet ligger klar inden årsskiftet.

Få tilskud til lejrpladslejen

Det er en god idé at tjekke med kulturforvaltningen, hvor meget jeres kommune giver i tilskud, da kommunerne godt kan tolke reglerne forskelligt.

På samme måde er det også en god idé at orientere kommunen i god tid inden lejren, så tilskuddene kan indregnes i kommunens 2022-budget. Er I mange spejdergrupper i kommunen, kan I eventuelt henvende jer til kommunen via den lokale BUS-organisation, hvis I har sådan en i kommunen. 

Affaldssortering

På Spejdernes Lejr 2022 sorterer vi affald i 12 fraktioner: Restaffald/Småt Brandbart, plast, madaffald, pap, papir, metal, glas, elektronik, maling, farligt affald, batterier og medicin. På hvert underlejrtorv vil der være en genbrugsplads, hvor man skal aflevere sit affald. Spejdergrupperne har selv ansvaret for at sortere nede på deres egne lejrpladser og aflevere det på genbrugspladsen. 

Forslag til affaldssortering på gruppens egen lejrplads  

12 affaldsfraktioner er rigtig mange at skulle holde styr på, på en spejderlejr. Derfor har vi lavet en lille guide til, hvordan affaldssortering kunne se ud på jeres lejr. Guiden er ment som inspiration, som gruppen kan bruge til at forberede sig til lejren.  
 
Det første man skal huske ved affaldssortering, er, at affaldsmængden er den samme som den ellers ville være. Forskellen er blot, at der er flere beholdere. Derfor giver det nødvendigvis ikke mening at have 12 sække á 100 liter hængende på lejrpladsen. Dertil er affaldstyperne meget forskellige, så vi foreslår at opbevare affaldstyperne på følgende måder: 
 
Mens der laves mad, lægges emballagen fra madvarer til side. Når der er spist, kan emballagen vaskes af som den sidste del af opvasken. Vandet behøver ikke at være lige så rent som til spisegrejet, men det værste fedt og sovs skal gerne være væk fra emballagen. 
 
Glas og metal kommer ofte i dåser og glas fra madlavning. Dette affald er ofte tungt og derfor skal beholderen ikke være særlig stor, før det bliver et problem at tømme den, når den er fuld. En mælkekasse kan være ganske fin til at opbevare dåser og glas, og er også̊ god, når det skal bæres ned på torvet. Husk at vende glas og dåser på hovedet, så de ikke samler regn.  
 
Plast kommer tit fra diverse mad-bakker, plastflasker eller poser. Det er nogle meget lette typer affald. En plastiksæk kan være ganske udmærket til at opbevare disse i, dog kan dette meget lette affald nemt blive taget af vinden. Det er derfor en god idé at binde posen fast til et bord eller bruge løsningen på billedet. Alternativt kan man medbringe en spand til posen.  
 
Papir kommer ofte fra spejderne selv, fordi de har brugt deres notesbog eller fået noget papir på en aktivitet. En teltpose kan være rigtig god til at opbevare papiraffald. På den måde husker spejderne også selv på, at posen ikke skal i papircontaineren. Det samme kan gøres med pap, det skal dog være i en anden pose, da det kan være svært at sortere papir og pap oppe på renovationspladsen. Pap kan f.eks. være en cornflakes-pakke.  
 
Madaffald kommer både før og efter madlavningen. Madaffald kan indeholde meget vand og er derfor forholdsvis tungt og flydende. Derfor er det vigtigt, at man bruger de udleverede bioposer i en fast beholder. Antallet af beholdere afhænger af, hvor meget madspild man har i gruppen. Spanden bør tømmes om morgenen, så madaffaldet ikke står i solen hele dagen. Der er sjældent meget madspild til morgenmad. Husk at posen er bionedbrydelig og derfor mister sin styrke, hvis den står for længe.  
 
Elektronik og batterier, maling, medicin-affald og andet farligt affald burde komme i så små mængder, at det ikke giver mening at have en beholder til hver. Har man en kasse, kan det give mening at bruge denne til opbevaring. Man skal blot huske at dele de forskellige affaldstyper op, når man kommer op på renovationspladsen.  
 
Brændbart/Restaffald: Hvis ovenstående bliver sorteret, er der ikke meget affald tilbage. Det væsentligste er her mælkekartoner, havregrynsposer, snasket pap og snackposer med alufolie samt andre emballager bestående af flere forskellige materialer. 

Transport og Parkering

Fællestransporten er inkluderet i deltagerprisen. Det kommer til at foregå med bus. Der vil være mindst et opsamlingssted i hver kommune, og det er muligt at blive kørt til lejren i perioden fra 23. juli til 28. juli og fra lejren 27. juli til 31. Juli. Det vil være muligt at vælge frit mellem alle stoppesteder, for den enkelte deltager. 
 
Det er kun muligt at få personligt lejrudstyr med fællestransporten. Barnevogn/klapvogn er også muligt, i et vist omfang. 
 
Såfremt I ikke ønsker at benytte fællestransporten, gives en transportrefusion, som modsvarer omkostningerne til fællestransporten. Af hensyn til såvel klimabelastningen som afvikling af ankomst og afrejse – anbefales det, at flest mulige deltagere benytter tilbuddet om fællestransport til og fra lejren, og i øvrigt anvender kollektiv trafik, hvor det er muligt. 

Spørgsmål til transport?

Køreplaner for fællestransport

Her finder du køreplaner til lejren d. 23. - 28. juli og fra lejren d. 27. - 31. juli.

Note: der har tidligere været en fejl i køreplanen fra lejren, så det lignede der var transport fra lejren allerede fra d. 25. juli. Den er nu rettet. Vi beklager.

Transportrefusion

Man kan få transportrefusion, såfremt man ikke benytter sig af fællestransport. Størrelsen på refusionen afhænger af ens hjemkommune. Du kan finde refusionssatsen for din hjemkommune nedenfor

Transport i egen bus

Det er muligt at ankomme til lejren i egen bus. Der vil være begrænset plads i vores to busterminaler.  
 
På hovedankomstdagen den 23. juli er der afsat ét stoppested på hver busterminal til egne busser. Af trafiksikkerhedsmæssige årsager, kan der i spidsbelastningsperioder, kun køres frem til stoppestederne hvert 15. minut. Ankommer der mange busser på samme tid, vil der forekomme ventetid. Hvis man planlægger ankomst efter kl. 14, forventer vi ikke væsentlig ventetid. Man kan ikke bestille tid til ankomst på et bestemt tidspunkt og vi registrer ikke hvor mange der forventer at ankomme hvornår. 
 
På hovedhjemrejsedagen den 31. er der afsat 1 stoppested på hver busterminal til egne busser. Af trafiksikkerhedsmæssige årsager, kan der i spidsbelastningsperioder, kun køres frem til stoppestederne hvert 15. minut. Er der mange busser på samme tid vil der forekomme ventetid. Hvis man planlægger afrejse efter 14. forventer vi ikke væsentlig ventetid. 

Transport af grej

Det er den enkelte gruppes ansvar at få fragtet lejrudstyr til lejrpladsen.  

Det vil være muligt at komme kørende ind på lejrområdet fra fredag d. 22. juli kl. 08 til lørdag d. 23. juli kl. 07.

Efter lejren vil der være adgang til lejrpladsen igen fra søndag d. 31. juli, senest kl. 16, muligvis før, for at afhente grej.

Spørgsmål? Skriv til trafik@sl2022.dk

Handicapparkering

Der etableres handicapparkering på Stærkendevej 252, 2640 Hedehusene. Der etableres et afsætningssted på Brandhøjgårdsvej. Herefter skal køretøjet parkeres på deltagerparkeringen. 

Deltagerparkering

Der etableres deltagerparkering på Stærkendevej 252, 2640 Hedehusene. 

Langtidsparkering

Der tilbydes langtidsparkering for lastbiler, busser mv. tæt på lejren. Containere kan ligeledes sættes på langstidsparkeringen, da de ikke må stå på gruppernes lejrplads under lejrperioden. Hvis gruppen har brug for opbevaring af en container, pallemateriel og pallebure under lejren, skal det meldes ind til logistik@sl2022.dk senest d. 1. juni 2022, og det er uden beregning. 

Der vil være indkørsel til denne parkering fra Hedesøvej, 2640 Hedehusene.

Forplejning

Kogebogen

Der er naturligvis ingen Spejdernes Lejr uden mad over bål. Og hvad skal vi så spise? Bare rolig, det er der styr på! Spejdernes Lejr 2022 får nemlig sin helt egen kogebog. #kogebogenSL2022 hedder den, og den er blevet til i et samarbejde mellem Spejdernes Lejr og Arla Fonden. Alle opskrifterne er udviklet til at lave over lejrbål og er allerede blevet gennemtestet af spejdergrupper. Hver gruppe vil få en fysisk kogebog udleveret i SMAGSBOXen på lejren takket være midler fra DUF’s Initiativstøtte. 
 
Kogebogen indeholder opskrifter til otte hovedmåltider på Spejdernes Lejr 2022, hvis basisingredienser alle er tilgængelige for grupperne på lejren. Med korte tekster og masser af billeder fører #KogebogenSL2022 trin for trin spejderne igennem dagens opskrift. Læs mere HER 

#KogebogenSL2022

Proviantering/Madudlevering

Deltagerne på Spejdernes Lejr kan hente råvarer til madlavning i ”Proviantteltet” på torvet i den underlejr, hvor gruppen bor. Det er samme koncept som i 2012 og i 2017. I provianten findes et udvalg af fødevarer til de enkelte måltider. For at undgå madspild er det vigtigt, at alle grupper henter det, de skal bruge til de enkelte måltider og ikke yderligere. Det er ikke muligt at levere mad tilbage til Proviantteltet, og det er heller ikke muligt at få sat madvarer/rester på køl, det tillader fødevaremyndighederne ikke. Fødevarerne er selvfølgelig på køl i Proviantteltet. Der er som sådan ikke begrænsninger på grøntsager, pasta, kartofler eller rugbrød o.a., men det er vigtigt, at alle kun henter det de tilbereder og spiser til det enkelt måltid.

Der findes en proviantliste i Informationspakke 4 på side 11.

Åbningstiderne i Proviantteltet er:

Lørdag d. 23.7.22: kl 15.00 - 19.00

Søndag d. 24.7.22 - lørdag d. 30.7.22: kl. 6.30 - 19.00

Søndag d. 31.7.22: kl. 6.30 - 9.00

Aktiviteter

Klik her, og find vores online aktivitetskatalog, hvor du også kan tilmelde aktiviteter. Du finder en vejledning til aktivitetstilmeldingen lige her. I lejrens tilmeldingssystem finder du en oversigt over gruppens tilmeldte aktiviteter.

Du kan læse mere om bustransport til aktiviteter - både tilmeldings- og drop in - her.

Klik her og læs mere om aktivitetsområdet Refleksion og åndelighed.

 

Aktivitetskørsel

Aktiviteterne udenfor lejren vil være betjent af busser, der kører fra lejrens busterminaler. Busserne er tiltænkt de spejdere der skal på aktivitet. Der vil også være buskapacitet til at spejdere kan tage ind til Roskilde uden at skulle på aktivitet, men aktivitetsgængerne har 1. prioritet og det kan være at man skal vente på næste bus.

Roskilde

Der er både tilmeldings- og drop-in aktiviteter i Roskilde. Alle deltagere på disse aktiviteter vil blive kørt til den samme busterminal ved Vikingeskibsmuseet. Herfra må spejderne selv bevæge sig rundt til aktiviteterne, og det er vigtigt at regne tid ind til dette i planlægningen af afgangen fra lejren. Det vil også være fra busterminalen ved Vikingeskibsmuseet at busserne kører tilbage til lejren.

Der vil køre busser hver halve time fra lejren til Roskilde, fra kl. 08.00 til ud på aftenen. og ligeledes vil der kører busser hver halve time fra Roskilde til lejren med sidste afgang omkring kl. 22.00.
Spejdere der skal på tilmeldingsaktivitet i Roskilde vil være garanteret en plads i en bus, der passer med, at de kan nå deres aktivitet. Nærmere besked om dette vil blive tilsendt berørte grupper nærmere lejren.

Spejdere der skal på drop-in aktivitet kan selv vælge hvilken bus de vil tage til Roskilde. På turen fra Roskilde til Lejren kan grupperne selv vælge en passende bus.

Det vil være muligt at kombinere tilmeldingsaktiviteter og drop-in aktiviteter i Roskilde ved enten at tage en tidligere bus ind til Roskilde eller tage en senere bus hjem til lejren.

Greve Marina (Sejlads og strand), Mosede Fort, Kroppedal, Taastrup Svømmehal, City 2 (skaterbane)

På disse lokationer er der kun tilmeldingsaktiviteter. Der vil være busser, der passer med de udbudte aktiviteter, således at tilmeldte spejdere får en plads i en bus, der passer med deres aktivitet. Dette gælder både ud og hjemturen.

Nærmere lejren vil tilmeldte grupper få besked om hvilken bus, de skal med, for at kunne nå deres aktivitet til tiden.

Værd at vide som leder

Hold øje med vild pastinak

Vild pastinak vokser i Hedeland Naturpark og derfor er græs på alle lejrpladser klippet. Vild pastinak kan irritere huden. Undgå derfor at røre ved planten. Det er ikke farligt, men saften fra planten kan give gener og risikoen er værre, hvis huden samtidigt udsættes for sollys.

Hvis jeg har rørt ved vild pastinak

Skulle du blive udsat for saften fra vild pastinak, skal du starte med at skylle huden grundigt med vand. Derudover skal du tildække det påvirkede hudområde og skærme det fra lys i en uge. Din hud vil også være udsat for lys i skyggen og derfor skal det ramte område være dækket af stof.

Hvis du udvikler blærer og har smerte, kan du lindre med kølige omslag og undgå yderlige sollys på området. Breder det røde område sig, er du velkommen til at komme til vurdering på lejrhospitalet.

Hvordan genkender I vild pastinak

Vild pastinak er en skærmplante, hvor blomsterne alle sidder i samme niveau og stilkene til blomsterne udspringer samme sted fra en stilk, og danner nærmest en paraply over planten. Blomsterne er små, og den gule farve er mere grøn-gullig.

Designguide

Designguide

Du kan finde lejrens logo og plakater til gruppen https://spejderneslejr.dk/presse

Rabat i STARK

Spejdernes Lejr 2022 har indgået en landsdækkende indkøbsaftale med STARK. Det giver mulighed for alle spejdergrupper at handle i STARKs webshop og opnå nogle gode spejderrabatter. Der vil være mulighed for at afhente varerne i STARK byggemarkeder eller få leveret efter STARKs normale betingelser. STARK etablerer også et lokalt byggemarked på lejren, hvor der kan handles.

Hvordan opretter spejdergrupperne en brugerprofil i webshoppen og hvordan kommer de ind under Spejdernes Lejrs rabataftale med Stark?

 • Skriv en mail til anine.nikolajsen@sl2022.dk med fornavn, efternavn og e-mail på kontaktpersonen fra spejdergruppen, som skal have oprettet en bruger hos Stark.
 • Efterfølgende vil der blive sendt en mail til vedkommende, hvor man derefter opretter et login på Stark.dk via et link i mailen.
 • Efter login kan vedkommende nu handle med spejdernes lejrs rabataftale.
 • Webshoppen fungerer som enhver anden webshop, hvor man vælger varer, lægger dem i kurv og afslutter med betaling online.
 • ’Listeprisen’ er normalprisen og ’Din pris’ er vores rabatpris på hver enkelt vare. Vær opmærksom på at priserne vises ekskl. moms. 

Hvordan fungerer levering og hvad koster det? 

 • Stark leverer gerne varerne til jer allerede nu – der hvor I vil have det! Betingelserne for at få varerne leveret ses på https://www.stark.dk/Services/Levering/Fri-fragt 
 • For at få en ordre leveret til en bestemt adresse vælger I blot ”levering til anden adresse”, når I kommer til leveringsdetaljerne.
 • Der kan også vælges afhentning i en forretning, og her skal I vælge Click&Collect i stedet, hvorefter i kan vælge jeres lokale forretning.
 • Det vil ikke være muligt at bestille varer online til levering på lejrens område, når lejren først er gået i gang. Men STARK etablerer et lokalt byggemarked på lejren, hvor der kan handles under lejren.

Hvordan betaler vi for varerne?

Inde på STARK.DK efter du er logget ind og har lagt dine ønskede varer i kurv, vælger man betalingsmetode, hvorefter man skal betale for varerne med det samme.
Ved køb med kreditkort eller mobilepay, betales der med det samme og fakturaen for købet sendes til brugeren, der er logget ind.

Rabat i LOMAX

Spejdernes Lejr 2022 har i samarbejde med Lomax A/S gjort det muligt for alle spejder-grupper at indkøbe alt til kontor og lager gennem Lomax’s sortiment.

Hvordan opretter spejdergrupperne en brugerprofil i webshoppen og hvordan kommer de ind under Spejdernes Lejrs rabataftale med Lomax?

 • For at oprette en brugerkonto hos Lomax med Spejdernes Lejrs rabataftale, skal man enten ringe til Lomax support eller skrive en mail til dem. Tlf.: 47 36 80 00 eller 47 36 80 38 kundeservice@lomax.dk eller henrik.hansen@lomax.dk
 • Her opgiver man ens spejdergruppe samt at man ønsker at blive koblet på Spejdernes Lejrs rabataftale.
 • Webshoppen fungerer som enhver anden webshop, hvor man vælger varer, lægger dem i kurv og afslutter med betaling online.

Hvordan fungerer levering og hvad koster det? 

 • I kan få varer leveret allerede nu. Læs mere om her: https://www.lomax.dk/om-os/salgsbetingelser/ 
 • I kan få leveret varer til en adresse efter eget valg.
 • Det er også muligt at få varer leveret til et underlejrtorv, så de står klar til jer på ankomstdagen. Alle bestillinger fra grupperne skal bestilles med senest ankomst på lejrens første dag og det skal også noteres i tilmeldingen på CampOS, så lejren har overblik over omfanget. Det vil ikke være muligt at bestille varer online til levering på lejrens område, når lejren først er gået i gang. 

Man skal selv indtaste adressen for levering og skal bruge følgende for levering på underlejrtorv:

 • Underlejr Greve, Stærkendevej 101, Vindinge, 4000 Roskilde
 • Underlejr Roskilde, Flinterne 8, 2640 Hedehusene
 • Underlejr Høje Taastrup, Flinterne 2, 2640 Hedehusene
 • Hvis man ønsker at bestille varer allerede nu, som først skal leveres på lejren, skal man ringe til Lomax support på Tlf.: 47 36 80 00.

Hvordan betaler vi for varerne?

 • Inde på Lomax.dk efter du er logget ind og har lagt dine ønskede varer i kurv, vælger man betalingsmetode, hvorefter man skal betale for varerne med det samme.
 • Ved køb med kreditkort eller mobilepay, betales der med det samme og fakturaen for købet sendes til brugeren, der er logget ind.
 • Efter endt købt og efter at lejren er blevet afholdt, vil gruppen modtage en kvartalsbonus til Lomax, der modsvarer 10% af deres køb og som det efterfølgende kvartal kan bruges i webshoppen.
Program for borgmesterdag